Warning: Illegal string offset 'id' in /home/romi/public_html/wp-content/themes/magazinum/page.php on line 4 Warning: Illegal string offset 'id' in /home/romi/public_html/wp-content/themes/magazinum/page.php on line 4 Warning: Illegal string offset 'id' in /home/romi/public_html/wp-content/themes/magazinum/page.php on line 4 Warning: Illegal string offset 'id' in /home/romi/public_html/wp-content/themes/magazinum/header.php on line 108 Warning: Illegal string offset 'id' in /home/romi/public_html/wp-content/themes/magazinum/header.php on line 108 Warning: Illegal string offset 'id' in /home/romi/public_html/wp-content/themes/magazinum/header.php on line 108 » Statut

Statut

STATUTUL

ASOCIATIEI PENTRU PROMOVAREA ISTORIEI ROMANIEI

CAP. I  DISPOZIŢII GENERALE

Art. 1.  Prin acordul de voinţă al membrilor fondatori se redactează prezentul înscris ce se constituie ca Statut al ASOCIATIEI PENTRU PROMOVAREA ISTORIEI ROMANIEI, numită în continuare ”Asociaţia” sau A.P.I.R.

Art. 2.  Asociaţia funcţionează în baza prevederilor Ordonanţei nr. 26/2000, ca persoană juridică română, de drept privat, fără scop lucrativ sau patrimonial, de atitudine civica, independentă şi neguvernamentală.

Art. 3. Numele asociaţiei este  ”Asociatia pentru promovarea istoriei Romaniei”, conform dovezii de disponibilitate a denumirii, înregistrată  la Ministerul Justiţiei sub nr. 78239 din 02.11.2009.

Această denumire va fi respectată în toate documentele, anunţurile, publicaţiile şi în relaţiile cu toate instituţiile din ţară şi străinătate.

Art. 4.  Asociația are sediu în Bucuresti, Str. Fainari  nr. 26, bl. 50, Sc. C, Et. 2, Ap. 75, sectorul 2.

Art. 5.  Asociaţia se constituie pe o perioadă nedeterminată.

 

CAP. II  SCOPUL ŞI OBIECTIVELE ASOCIAŢIEI

Art. 6.  Scopul  fundamental al Asociaţiei il reprezinta promovarea istoriei Romaniei atat pe plan intern cat si pe plan international, precum si a adevaratelor valori ale istoriei si culturii neamului romanesc.

Pentru realizarea scopului său, Asociaţia va desfăşura următoarele activităţi:

a) demersuri pe lângă autorităţi, agenţi economici, organizaţii;

b) organizarea de dezbateri publice, conferinte, sesiuni, simpozioane, expuneri-dezbateri pe diverse teme istorice si/sau culturale, seri omagiale, spectacole cultural-artistice, festivaluri, alte manifestari cu caracter cultural-educativ;

c) editarea de publicaţii şi broşuri, reviste, crearea de materiale audio – video, aplicatii on-line;

d) organizarea de evenimente, spectacole cu teme din istoria Romaniei;

e) sprijinirea prin orice mijloacea restaurarilor monumentelor istorice si a vestigiilor antice;

f) reproduceri virtuale ale monumentelor istorice, a vestigiilor antice si ale personalitatilor istorice;

g) sprijina efectuarea de cercetari si elaborarea de studii si/sau lucrari originale in domeniul istoriei, si culturii avand ca si scop publicarea acestor materiale atat in tara cat si in strainatate;

h) instituie si acorda premii personalitatilor culturii si istoriei Romanieipentru activitatile depuse;

i) promoveaza relatii de colaborare cu personalitati din tara si de peste hotare;

j) prezinta si sustine, in fata forurilor de decizie, punctele de vedere si interesele A.P.I.R.

 

Art. 7. Obiectivele Asociatiei sunt:

a) aprofundarea cunoasterii, respectarii si valorificarii trecutului istoric si cultural al romanilor, a vechimii si continuitatii lor in spatiul carpato-danubiano-pontic;

b) cultivarea si raspandirea valorilor istorice si culturale ale neamului romanesc;

c) punerea in drepturi a adevaratei istorii a Romaniei, a adevaratelor valori istorice si culturale romanesti;

d) urmarirea adevarului cu privire la realitatile istorice, si culturale ale poporului roman, combatand orice tendinte de denaturare si de distrugere a acestora, pentru a fi transmise nealterate generatiilor viitoare;

e) Sustinerea prin actiuni specifice, a procesului de dezvoltare si revigorare a vietii spirituale, invatamantului, a obiceiurilor, a portului si datinilor strabune, precum si a traditiilor;

f) implicarea in apararea si conservarea patrimoniului cultural si istoric national.

Art. 8. Enumerarile de la articolele 6 si 7 nu sunt limitative.

Art. 9 .Asociaţia poate sta în justiţie alături şi pentru membrii săi.

 

CAP. III PRINCIPIILE ASOCIATIEI.

Art. 10 A.P.I.R. este o organizaţie apolitica, democratică, independentă.

Art. 11 Asociaţia îşi propune să-i consilieze GRATUIT, asigurând CONFIDENŢIALITATEA, pe toate persoanele care sunt intersate de cunoasterea istoriei Romaniei.

Art. 12 A.P.I.R.  îşi propune să-şi realizeze obiectivele bazându-se pe principiul non-violentei, să condamne violenţa, să promoveze dialogul, oricare ar fi natura disputelor şi a conflictelor.

 

CAP. IV PATRIMONIUL SI RESURSELE PATRIMONIALE

Art. 13. Patrimoniul iniţial al Asociaţiei este în sumă de 700 lei (saptesutelei) şi este format din contribuţiile membrilor.

Patrimoniul Asociaţiei este format din bunurile şi fondurile consemnate în bilanţul încheiat la sfârşitul fiecărui exerciţiu financiar.

Art. 14. Sursele de finanţare ale Asociaţiei sunt:

 1. venituri realizate din activităţi desfăşurate în condiţiile legii şi în baza statutului;
 2. cotizatii, sponsorizari din partea persoanelor fizice si juridice;
 3. dobânzile rezultate din plasarea sumelor disponibile;
 4. subvenţii acordate de diferite instituţii publice sau private;
 5. venituri realizate din editarea publicatiilor proprii;
 6. alte încasări sau contribuţii.

Art. 15. Încasările realizate de Asociaţie rămân la dispoziţia sa. Destinaţia folosirii acestora se va aproba de Adunarea Generală, la propunerea Consiliului Director, prin execuţia bugetară, conform legislaţiei.

Exerciţiul bugetar al Asociaţiei începe la 1 ianuarie şi se încheie la 31 decembrie.

Art. 16. Gestionarea patrimoniului Asociaţiei se va face cu respectarea prevederilor legale, adaptate în mod corespunzător statutului de organizaţie neguvernamentală şi non-profit al Asociaţiei.

Fondurile proprii ale Asociaţiei pot fi atât în lei cât şi în valută. Asociaţia poate deţine active mobile şi imobile în ţară şi în străinătate.

CAP. V DOBANDIREA SI PIERDEREA CALITATII DE MEMBRU AL ASOCIATIEI.

            DREPTURILE SI OBLIGATIILE ASOCIATILOR

Art. 17. Pot deveni membri ai Asociaţiei:

 1. Persoanele juridice, care îşi asumă principiile Asociaţiei şi doresc să slujească scopurile pentru care a fost înfiinţată Asociaţia, cu respectarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare şi a hotărârilor emanate de la organele de conducere;

Art. 18. Solicitarea de admitere în Asociaţie se depune în scris la sediul acesteia, urmând ca organele de conducere să se pronunţe în legătură cu aceasta în termen de 15 zile de la data depunerii.

Art. 19. Membrii Asociaţiei se împart în:

 1. membri fondatori – sunt persoanele fizice care au aderat la statut, la data înfiinţării Asociaţiei şi care de drept se înscriu în categoria membrilor cotizanţi, beneficiind de toate drepturile acestora. Membrii fondatori au drept de vot deliberativ.
 2. Membrii asociati – sunt persoanle fizice sau juridice care adera la statut si care se inscriu in catgoria membrilor cotizanti, beneficiind de toate drepturile acestora. Membrii asociati au drept de vot deliberativ.
 3. membri onorifici – care pot fi oameni de ştiinţă, personalităţi ale vieţii isorice, culturale şi religioase, cadre didactice universitare, specialişti cu valoare profesională recunoscută. Votul
 4. Membrii simpatizanti – sunt persoanele fizice sau juridice care inteleg sa sprijine A.P.I.R. in actiunile sale si au drept de vot consultativ in cadrul Adunarii Generale.

Art. 20. – Membrii Asociaţiei, cu exceptia celor simpatizanti, au următoarele drepturi:

 1. să aleagă şi să fie aleşi în organele de conducere ale Asociaţiei;
 2. să participe la dezbateri, la întocmirea documentelor şi materialelor de pe ordinea de zi a Adunării Generale a Membrilor;
 3. să-şi exprime punctul de vedere cu privire la măsurile ce urmează a fi luate şi documentele supuse dezbaterii;
 4. să solicite motivat includerea unor probleme pe ordinea de zi a Adunării;
 5. să-şi exprime voinţa prin vot asupra problemelor supuse dezbaterii;
 6. să participe la toate acţiunile organizate de Asociaţie;
 7. să propună şi alte activităţi pentru interesul Asociaţiei şi al membrilor, să beneficieze de anumite servicii gratuite, în condiţiile achitării integrale a cotizaţiei;
 8. sa primeasca insemnele profesionale facilitate de Asociatie si sa beneficieze de inlesnirile si distinctiile asigurate prin statut.

Art. 21. Membrii Asociaţiei, cu exceptia celor simpatizanti,   au următoarele obligaţii:

 1. să respecte prevederile statutului şi hotărârile Adunării Generale;
 2. să participe la lucrările Adunării Generale;
 3. să informeze Asociaţia asupra tuturor problemelor de importanţă deosebită din cadrul domeniului de activitate;
 4. să-şi aducă contribuţia prin mijloace licite la realizarea scopului şi obiectivelor Asociaţiei;
 5. să nu facă declaraţii publice care contravin hotărârilor Asociaţiei sau care aduc atingere intereselor generale ale acesteia;
 6. să nu aducă prejudicii de ordin moral şi material Asociaţiei;
 7. să nu trateze în mod necorespunzător înţelegerile, convenţiile legate de scopul asociaţiei;
 8. sa achite la termenele stabilite cotizatia si celelalte contributii.

Art. 22. Membrii asociaţiei pierd această calitate în următoarele cazuri:

 1. renunţare benevolă sau retragerea calităţii de membru. Renunţarea benevolă trebuie precedată de o scrisoare către Preşedintele Asociaţiei;
 2. excludere. Un membru poate fi exclus din Asociaţie dacă tratează în mod necorespunzător problemele Asociaţiei şi dacă nu-şi îndeplineşte îndatoririle nici după trei somaţii scrise adresate din partea organelor de conducere;
 3. încetarea existenţei persoanei fizice sau juridice;
 4. nu achita cotizatia de membru, avand restante ce depasesc trei luni de zile (nu se aplica membrilor simpatizanti);
 5. ca urmare a încălcării legislaţiei în vigoare.

Art. 23. Membrii care au pierdut această calitate o pot redobândi cu aprobarea a cel putin 2/3 din membrii Adunării Generale luată la cel puţin 6 luni de la excludere.

Art. 24. Asociaţii care se retrag sau sunt excluşi nu au nici un drept asupra patrimoniului Asociaţiei.

Art. 25. Retragerea benevolă sau excluderea din Asociaţie se aprobă de către Consiliul Director la propunerea Preşedintelui.

CAP. VI ORGANELE DE CONDUCERE ALE ASOCIAŢIEI

Art. 26. Organele de conducere ale Asociaţiei sunt:

 1. Adunarea Generală a Membrilor
 2. Consiliul Director
 3. Preşedintele
 4. Vicepreşedinte
 5. Secretarul General

A. ADUNAREA GENERALĂ A MEMBRILOR

Art. 27. Adunarea Generală a membrilor este organul suprem de conducere al Asociaţiei şi se compune din totalitatea membrilor. Calitatea de membru dă dreptul la un vot acordat din oficiu pentru toate persoanele fizice sau juridice înscrise.

Art. 28. Adunarea Generală a membrilor se întruneşte în sesiune ordinară o dată pe an, sau ori de câte ori este necesar, în sesiune extraordinară.

Art. 29. Convocarea Adunării Generale a membrilor, în sesiune ordinară şi extraordinară, se face de către Preşedinte sau la cererea a cel puţin 2/3 din numărul membrilor care compun Adunarea Generală sau a cel puţin 5 din numărul membrilor Consiliului Director, cu cel puţin 5 (cinci) zile înainte de data întrunirii.

Convocarea se face de către Preşedinte prin grija Secretarului General.

Cu această ocazie se comunică data, locul şi ora desfăşurării Adunării Generale, precum şi ordinea de zi, cu precizarea tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor.

Când în ordinea de zi figurează propuneri de modificări ale Statutului Asociaţiei, convocarea va cuprinde textul integral al propunerilor ce vor fi puse la dispoziţia celor interesaţi, la sediul Asociaţiei. În acest caz înştiinţarea asociaţilor se va face prin scrisoare recomandată şi publicarea într-o publicaţie locală, iar în cazuri urgente prin orice mijloace care să asigure luarea la cunoştinţă a convocării.

Art. 30. Adunarea Generală este statutar constituită dacă sunt prezenţi cel puţin jumătate plus unu din numărul total al membrilor.

Dacă la prima convocare nu se întruneşte numărul statutar de membri, se va face o nouă convocare pentru odată ce se va situa între a 7-a şi a 15-a zi de la data stabilită în prima convocare, când Adunarea Generală se va considera legal constituită cu orice număr de membri prezenţi.

Art. 31. Hotărârile Adunării Generale luate cu respectarea legii şi a statutului sunt obligatorii pentru toţi membrii Asociaţiei, chiar dacă nu au luat parte la Adunare sau au votat împotrivă.

Art.32. Adunarea Generală a membrilor este condusă de Preşedinte, de unul dintre Vicepreşedinţi, de Secretarul General sau, în lipsa acestora, de către un alt membru al Consiliului Director.

Hotărârile Adunării Generale a membrilor se iau prin vot deschis, cu votul a cel puţin jumătate plus unul din numărul celor prezenţi, cu excepţia celor care prevăd modificări ale Statutului, divizarea, fuziunea sau dizolvarea, pentru care se cere o majoritate plus unu din numărul membrilor Asociaţiei.

Lucrările Adunării Generale se consemnează într-un proces-verbal care va fi semnat de Consiliul Director al Asociaţiei.

Hotărârile Adunării Generale, contrare legii, Actului Constitutiv sau dispoziţiilor cuprinse în Statut, pot fi atacate în justiţie de către oricare dintre asociaţii care nu au luat parte la Adunarea Generală sau care au votat împotrivă şi au cerut să se insereze aceasta în procesul-verbal de şedinţă, în termen de 15 zile de la data când au luat la cunoştinţă despre hotărâre sau de la data când a avut loc şedinţa, după caz.

Cererea de anulare se soluţionează în Camera de Consiliu de către Judecătoria în circumscripţia căreia Asociaţia îşi are sediul. Hotărârea instanţei este supusă numai recursului.

Art. 33. Adunarea Generală are următoarele atribuţii:

dezbate şi aprobă raportul de activitate al Consiliului Director al Asociaţiei şi bugetul de venituri şi cheltuieli;

aprobă strategia, obiectivele generale şi programul de investiţii ale Asociaţiei pe perioada până la următoarea sesiune a Adunării Generale sau pe perioade mai lungi;

alege şi revocă membrii Consiliului Director;

alege Preşedintele;alege Vicepreşedinţii;alege Secretarul General;

aproba infiintarea de filiale;hotărăşte cu privire la modificarea patrimoniului;hotărăşte cu privire la fuziunea, divizarea, dizolvarea şi lichidarea Asociaţiei;aprobă însemnele (emblema, insigna, drapelul) şi sigiliile Asociaţiei;soluţionează contestaţiile membrilor Asociaţiei cu privire la hotărârile Consiliului Director referitoare la admiterea sau excluderea din Asociaţie;descarcă de gestiune Consiliul Director;

Indeplineste orice alte atributii prevazute de lege sau statut.

 

B. CONSILIUL DIRECTOR

Art. 34. În intervalul dintre Adunările Generale, conducerea activităţii Asociaţiei este asigurată de către Consiliul Director ca organ colectiv de administrare. Consiliul Director se compune din patru membri fondatori, aleşi de către Adunarea Generală pe o perioadă de 4 ani. Din Consiliul Director fac parte: Preşedintele, doi Vicepreşedinţi, Secretarul General.

Art. 35. Activitatea Consiliului Director este coordonată de Preşedintele Asociaţiei, care este în acelaşi timp şi Preşedintele Consiliului Director.

Art. 36. Consiliul Director este responsabil pentru administrarea generală a Asociaţiei, realizarea scopului şi obiectului de activitate al acesteia.

Art. 37. Consiliul Director are următoarele atribuţii:

 1. asigură conducerea Asociaţiei în intervalul dintre Adunările Generale, urmăreşte ducerea la îndeplinire a hotărârilor Adunării Generale,
 2. administrează şi gestionează patrimoniul Asociaţiei şi ia decizii în vederea gospodăririi fondurilor;
 3. stabileşte tactica şi modul de colaborare cu alte organizaţii neguvernamentale, cu autorităţile administraţiei publice locale şi centrale pentru realizarea obiectivelor Asociaţiei;
 4. asigură realizarea drepturilor şi urmăreşte respectarea obligaţiilor de către membrii asociaţi;
 5. analizează proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli, bilanţul financiar-contabil;
 6. supune anual aprobării Adunării Generale în cel mult 3 (trei) luni de la data încheierii exerciţiului economico-financiar, raportul cu privire la activitatea Asociaţiei, bilanţul contabil şi contul de profit şi pierderi pe anul precedent, precum şi proiectul de program şi proiectul de buget al Asociaţiei pe anul următor;
 7. aprobă structura de organizare, îndatoririle şi responsabilităţile personalului Asociaţiei pe compartimente, aprobă regulamentul de organizare şi funcţionare precum şi cererile de înscriere de noi membri şi propune Adunării Generale retragerea calităţii de asociat;
 8. decide primirea şi excluderea de membri;
 9. hotărăşte cu privire la schimbarea sediului Asociaţiei;
 10. incheie acte juridice in numele si pe seama Asociatiei.

Art. 38. Consiliul Director se întruneşte la sediul Asociaţiei în şedinţe lunare sau ori de câte ori este necesar, la convocarea Preşedintelui sau la cererea a 1/3 dintre membrii Consiliului.

Art. 39. Dezbaterile Consiliului Director au loc conform ordinei de zi stabilite pe baza proiectului comunicat de Preşedinte cu cel puţin 5 (cinci) zile înainte. Acestea se consemnează în procesul-verbal al şedinţei care se înscrie într-un registru special.

Art. 40. Consiliul Director adoptă decizii prin vot deschis. Pentru validitatea deciziilor este necesară prezenţa a cel puţin jumătate plus unu din numărul membrilor Consiliului Director, iar deciziile se iau cu majoritatea absolută a membrilor prezenţi.

Art. 41. În relaţiile cu terţii, Asociaţia este reprezentată de către Preşedinte sau, în limitele competenţelor delegate, de unul dintre Vicepreşedinţi sau de către Secretarul General. Conducerea Operativă curentă şi permanentă a Asociaţiei, în perioada dintre întrunirile Consiliului Director va fi asigurată de către Preşedinte şi Secretarul General.

 

C. PREŞEDINTELE

Art. 42. Preşedintele Asociaţiei este ales de Adunarea Generală pe o perioadă de 4 ani. Preşedintele Asociaţiei este în acelaşi timp şi Preşedintele Consiliului Director. În exercitarea atribuţiilor ce-i revin, Preşedintele emite decizii.

Art. 43. Preşedintele Asociaţiei îndeplineşte următoarele atribuţii:

 1. conduce lucrările Adunării Generale şi ale Consiliului Director;
 2. prezintă rapoartele şi informările privind activitatea Consiliului Director;
 3. reprezintă Asociaţia în relaţiile cu persoanele fizice şi juridice, române sau străine, cu autorităţile şi în faţa instanţelor de judecată;
 4. poate delega o parte din atribuţiile sale, temporar sau permanent, Vicepreşedinţilor sau Secretarului General;
 5. stabileşte sarcini pentru Vicepreşedinţi, Secretarul General şi membri şi controlează modul în care acestea sunt realizate;
 6. aprobă Regulamentul de Organizare şi Funcţionare, modalităţile de lucru, componenţa comisiilor de lucru şi alte regulamente;
 7. convoacă şi prezidează Adunarea Generală a membrilor şi Consiliului Director şi propune problematica ce va face obiectul ordinii de zi;
 8. angajează patrimoniul Asociaţiei, în limitele competenţei stabilite de Consiliul Director;
 9. organizează acţiuni concrete pentru realizarea scopului şi obiectivele Asociaţiei;
 10. acţionează pentru atragerea de noi membri;
 11. îndeplineşte alte sarcini stabilite de Adunarea Generală şi Consiliul Director;
 12. in exercitarea atributiilor sale, Presedintele asociatiei emite dispozitii.

Art. 44. În situaţia în care acesta absentează sau se află în imposibilitatea de a-şi exercita atribuţiile, Preşedintele este înlocuit de către unul dintre Vicepreşedinţi stabilit prin votul membrilor Consiliului Director.

Art. 45. Preşedintele coordonează punerea în practică a proiectelor Asociaţiei şi deleagă alte persoane pentru coordonarea unor astfel de proiecte.

Art. 46. Preşedintele reprezintă Asociaţia în materie juridică şi extrajuridică.

 

D. VICEPREŞEDINTII

Art. 47. Vicepreşedintii Asociaţiei sunt şi Vicepreşedintii Consiliului Director. Ei sunt alesi de Adunarea Generală şi îndeplinesc temporar sau permanent, o parte din atribuţiile Preşedintelui. Îndeplinesc sarcinile fixate de Preşedinte şi de Consiliul Director. Sunt înlocuitorii de drept al Preşedintelui în cazul în care acesta lipseşte sau se află în incapacitate de a-şi exercita atribuţiile.

 

E. SECRETARUL GENERAL

Art. 48. Activitatea de previzionare, organizare, analiză şi conducerea operativă a activităţii Asociaţiei şi a executivului va fi asigurată de către Secretarul General, în limitele competenţelor delegate de Preşedinte.

Art. 49. Secretarul General al Asociaţiei răspunde de activitatea sa în faţa Preşedintelui şi în faţa organelor de conducere ale organizaţiei şi are următoarele atribuţii:

 1. coordonează activităţile curente ale Asociaţiei, efectuează toate operaţiunile cerute pentru aducerea la îndeplinire a obiectului de activitate al Asociaţiei, în limita competenţelor acordate de către Preşedinte;
 2. este membru al Consiliului Director, cu drept de vot deliberativ, şi duce la îndeplinire hotărârile Consiliului Director şi ale Adunării Generale;
 3. stabileşte îndatoririle şi responsabilităţile personalului;
 4. răspunde în faţa consiliului Director de activităţile desfăşurate, de deciziile luate, de gestionarea mijloacelor financiare şi materiale ale Asociaţiei, are drept de semnătură în operaţiunile financiare,
 5. stabileşte îndatoririle şi responsabilităţile personalului operativ pe compartimente, cu acordul Preşedintelui;
 6. întocmeşte proiectul planului anual de activităţi, organizează acţiuni concrete pentru realizarea scopului şi obiectivelor asociaţiei;
 7. îndeplineşte alte sarcini stabilite de Adunarea Generală, Consiliul Director şi Preşedinte;
 8. exercită funcţia de reprezentare a Asociaţiei în limitele competenţelor delegate;
 9. ţine şi arhivează, în condiţiile prevăzute de lege, registrele Asociaţiei.

Art. 50. Atribuţiile detaliate ale Consiliului Director, Preşedintelui şi Secretarului General sunt stabilite prin Regulamentul de Organizare şi Funcţionare (R.O.F.).

 

CAP. VII ASOCIEREA. FILIALE.

Art. 51. Asociaţia poate stabili raporturi de afiliere, cooperare sau de asociere, cu alte organizaţii din ţară, precum şi cu organizaţii similare din străinătate, pentru atingerea scopului şi desfăşurarea de activităţi de interes comun.

Art. 52. Asociaţia îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul statului român. Ea îşi poate constitui filiale în ţară şi străinătate, ca structuri teritoriale, cu un număr de minim trei membri. Filiala are organe de conducere proprii şi patrimoniu distinct de al Asociaţiei.

Filiala este o entitate juridică distinctă, putând încheia acte juridice în nume propriu de administrare sau conservare numai în condiţiile stabilite de Asociaţie prin Actul constitutiv al filialei. Filiala poate încheia acte juridice de dispoziţie în numele şi pe seama Asociaţiei numai în baza hotărârii prealabile a Consiliului Director al Asociaţiei.

Constituirea şi desfiinţarea filialelor se aprobă de Adunarea Generală a Asociaţiei, la propunerea Preşedintelui.

 

CAP. VI RELAŢIILE CU AUTORITĂŢILE PUBLICE

Art. 53. Asociaţia iniţiază şi sprijină realizarea de proiecte împreună cu persoane fizice sau persoane juridice din sectorul public, privat şi mixt, pe plan local, în colaborare cu autorităţile locale si centrale, sau cu alte organisme şi instituţii cu responsabilităţi în domeniu.

 

CAP. VII FUZIUNEA ŞI DIVIZAREA

Art. 54. Fuziunea şi divizarea sunt măsuri excepţionale, ce pot fi luate de Adunarea Generală, în conformitate cu art. 28.

Persoanele juridice rezultate în urma fuziunii sau divizării, trebuie să aibă un obiect de activitate identic sau similar cu cel al Asociaţiei.

 

CAP. VIII. DIZOLVAREA ŞI LICHIDAREA

Art. 55. Dizolvarea şi lichidarea Asociaţiei se face în condiţiile prevăzute de lege.

Art. 56. Asociaţia îşi pierde personalitatea juridică în următoarele cazuri:

  1. prin decizia Asociaţiei, atunci când Adunarea Generală hotărăşte dizolvarea;

b. de plin drept;

• când scopul Asociaţiei nu mai poate fi realizat;

• când Asociaţia, din cauză de insolvabilitate, nu-şi mai poate continua activitatea, fiind nevoită să se lichideze;

• când organele de administraţie şi control nu mai pot fi constituite, în conformitate cu statutul Asociaţiei;

• când numărul asociaţilor a scăzut sub limita fixată de lege.

Existenţa situaţiilor prevăzute la lit. b) vor fi constatate de Adunarea Generală.

c. Prin hotărâre judecătorească:

• când scopul sau activitatea Asociaţiei a devenit ilicită sau contrară ordinii publice;

• când realizarea scopului este urmărită prin mijloace ilicite sau contrare ordinii publice;

• când Asociaţia urmăreşte un alt scop decât cel pentru care s-a constituit;

• când Asociaţia a devenit insolvabilă;

• în cazul în care Asociaţia, prin natura scopului sau obiectivelor propuse, desfăşoară activităţi pentru care, potrivit legii, sunt necesare autorizaţii administrative prealabile.

 

Art. 57. Când lichidarea Asociaţiei s-a hotărât de către Adunarea Generală, aceasta va numi şi lichidatorii care sunt obligaţi să îndeplinească toate formalităţile cerute de lege.

Oricare ar fi cauza încetării personalităţii juridice a Asociaţiei, patrimoniul acesteia va avea destinaţia pe care o va hotărî Adunarea Generală,  urmând ca aceste bunuri să fie  transmise către persoane juridice de drept privat sau de drept public cu scop identic sau asemănător, printr-o procedură stabilită în statutul asociaţiei sau al fundaţiei.

 

CAP. IX. DISPOZIŢII FINALE

Art. 58. Asociaţia are ştampilă proprie ce se va aplica pe toate documentele emanând de la aceasta.

Art. 59. Asociaţia are dreptul de a avea însemne proprii (emblemă, insignă, drapel). Membrii Asociaţiei au obligaţia de a purta deschis însemnele stabilite de Adunarea Generală. Defăimarea însemnelor organizaţiei de către un membru atrage excluderea acestuia din Asociaţie.

Art. 60. Asociaţia se declară împotriva violenţei, a urii de rasă şi pe motive religioase, a discriminărilor de orice fel. De asemenea, Asociaţia se declară împotriva comunismului, a dictaturilor de orice fel. Asociaţia va milita contra unor astfel de manifestări prin toate mijloacele permise de lege.

Art. 61. În sensul prezentului statut, prin majoritate absolută se înţelege jumătate plus unu din voturi.

Art. 62. Prevederile prezentului statut se completează cu dispoziţiile legale referitoare la asociaţiile nonprofit.

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/romi/public_html/wp-content/themes/magazinum/footer.php on line 4 Warning: Illegal string offset 'id' in /home/romi/public_html/wp-content/themes/magazinum/footer.php on line 4 Warning: Illegal string offset 'id' in /home/romi/public_html/wp-content/themes/magazinum/footer.php on line 4